Tech2B Blog

Onderhandelingen cao Metaal & Techniek door werkgevers geschorst

cao onderhandelingen

Op 14 maart 2024 vond de derde ronde van onderhandelingen plaats voor de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Metaal & Techniek, een cruciaal moment voor 360.000 werknemers in deze sector. Echter, in een onverwachte wending hebben de werkgevers besloten het overleg te schorsen tot 28 maart, slechts enkele dagen voordat de huidige cao afloopt op 1 april. 

e Metaal & Techniek sector, die een belangrijke pijler vormt van de Nederlandse economie, wordt geconfronteerd met een cruciaal moment in haar geschiedenis. De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die de arbeidsvoorwaarden voor 360.000 werknemers regelt, staat op het punt te verlopen. Onderhandelingen over een nieuwe cao zijn een terugkerend ritueel, maar de huidige gesprekken hebben een impasse bereikt die uniek is in de recente geschiedenis van de sector.

Deze impasse komt na drie onderhandelingsrondes, waarin vooral de jeugdlonen en de loonschalen voor BBL’ers centraal stonden. Deze onderwerpen zijn al jaren onderwerp van discussie en onderhandeling, waarbij vakbonden aandringen op verbeteringen om de sector aantrekkelijker te maken voor jong talent en om de inflatieschade te repareren. Echter, de werkgeverszijde lijkt onwrikbaar, met een focus op het handhaven van de status quo, ondanks het groeiende tekort aan technisch personeel en de roep om investeringen in de instroom van jongeren.

De stagnatie in de onderhandelingen weerspiegelt een bredere uitdaging waar de sector voor staat: het balanceren van de kosten met de noodzaak om te investeren in de toekomstige arbeidskracht. Terwijl werkgevers de nadruk leggen op economische haalbaarheid, benadrukken vakbonden en werknemers de urgentie van eerlijke loonsverhogingen en betere arbeidsvoorwaarden als cruciale factoren voor het behoud en de aantrekking van talent.

De onderhandelingen over de cao Metaal & Techniek zijn vastgelopen op enkele cruciale punten die raken aan de kern van werknemersbelangen. Vooral de discussie over jeugdlonen en de loonschalen voor BBL’ers heeft geleid tot een impasse. De werkgevers hebben voorgesteld het overleg te schorsen zonder significante vooruitgang op deze punten, waardoor 360.000 werknemers in onzekerheid achterblijven over hun toekomstige inkomen en arbeidsvoorwaarden.

Jeugdlonen en BBL-schalen

De vakbonden, waaronder FNV Metaal, hebben zich sterk gemaakt voor een substantiële verhoging van de jeugdlonen en een verbetering van de salarisschalen voor werknemers die deelnemen aan beroepsbegeleidende leerwegen. Deze voorstellen zijn bedoeld om de sector aantrekkelijker te maken voor jongeren en om een rechtvaardige compensatie te bieden voor hun bijdrage. Echter, werkgevers houden vast aan het standpunt dat de huidige schalen voldoende zijn en dat aanpassingen niet nodig zijn, ondanks het duidelijke tekort aan technisch personeel.

Loonsverhoging om Inflatieschade op te Vangen

Een ander belangrijk geschilpunt is de looneis van de vakbonden om de inflatieschade, die werknemers sinds oktober 2022 hebben opgelopen, te repareren. De FNV stelt een structurele loonsverhoging van 10,1% voor per 1 april 2024, plus een verhoging van 100 euro bruto per maand om de koopkracht te verbeteren. Daarnaast wordt voorgesteld om een automatische prijscompensatie (APC) in te voeren voor toekomstige inflatiebescherming. Werkgevers hebben tot dusver terughoudend gereageerd op deze voorstellen, wat wijst op een diepe kloof tussen de verwachtingen van werknemers en de bereidheid van werkgevers om aan deze verwachtingen tegemoet te komen.

Deze geschilpunten vormen de kern van de huidige impasse en leggen een fundamenteel verschil in prioriteiten en visie bloot tussen werkgevers en werknemers in de Metaal & Techniek sector. Terwijl de deadline nadert, blijft de vraag open hoe deze kloof overbrugd kan worden om tot een eerlijke en toekomstbestendige cao te komen.

Voorstellen van FNV Metaal voor de cao Metaal & Techniek 2024

De FNV Metaal heeft een reeks ambitieuze voorstellen gedaan voor de nieuwe cao Metaal & Techniek, gericht op het adresseren van de uitdagingen binnen de sector en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers. Deze voorstellen richten zich op verschillende belangrijke gebieden:

Looptijd en Loon

 • Looptijd: Een voorgestelde looptijd van 1 jaar voor de nieuwe cao, om flexibel te kunnen reageren op snel veranderende marktomstandigheden.
 • Loon: Een structurele verhoging van de salarissen en salarisschalen met 10,1% vanaf 1 april 2024, om de inflatieschade te repareren. Daarnaast stelt de FNV voor om de lonen met een vast bedrag van 100 euro bruto per maand te verhogen voor een structurele koopkrachtverbetering.

Automatische Prijscompensatie (APC)

 • Een mechanisme voor jaarlijkse aanpassing van de salarissen aan de inflatie, gebaseerd op de consumentenprijsindex, om zo koopkrachtverlies te voorkomen.

Minimumloon en Jeugdschalen

 • Verhoging van het minimumloon naar minimaal 60% van het mediaanloon, resulterend in een minimumuurloon van € 16.
 • Het schrappen van jeugdschalen, waarbij elke werknemer die een reguliere functie bekleedt, minimaal beloond wordt op basis van de laagste periodiek van de toepasselijke reguliere schaal.

Stagevergoeding en Woon-werkverkeer

 • Een voorstel voor een verplichte minimum stagevergoeding van 500 euro per maand bij een fulltime stage.
 • Voorstellen voor een verbeterde reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer, inclusief volledige vergoeding van OV-kosten of een fiscaal maximale kilometervergoeding.

Werktijden en Generatiepact

 • Aanpassingen in werktijden en de behandeling van reistijd als werktijd, evenals verbeteringen in de regelingen voor consignatie- en beschikbaarheidsdiensten.
 • Uitbreiding en aanpassing van het Generatiepact om ouderen de mogelijkheid te geven minder te werken, met de vrijvallende uren ingevuld door jongere werknemers.

Opleiding en Ontwikkeling

 • Het versterken van het opleidingsbeleid door specifieke budgetten toe te kennen voor opleidingen en het faciliteren van hoogwaardige opleidingsmogelijkheden.

Ouderschapsverlof en Aanvullend Geboorteverlof

 • Voorstellen om het betaalde ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof aan te vullen tot 100% van het brutoloon.

De voorstellen van FNV Metaal weerspiegelen een brede visie op de verbetering van de arbeidsvoorwaarden binnen de sector Metaal & Techniek. Deze voorstellen streven naar het adresseren van zowel de onmiddellijke behoeften van werknemers als de langetermijnuitdagingen van de sector, zoals het tekort aan gekwalificeerd personeel en de noodzaak van duurzame inzetbaarheid.

28 maart worden de onderhandelingen vervolgd. 

Ga voor meer informatie naar: FNV

 

Nog geen reacties

Laat ons weten wat je denkt